Công văn 632/STP-HCTP7BTTP ngày 25/4/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch

 

- File PDF: /Portals/0/CV632_2022GUIUBNDCAPHUYENVEPHOIHOPTHUCHIENSOHOASOHT.pdf

- File word: /Portals/0/CVGUIUBNDCAPHUYENVEPHOIHOPTRIENKHAITHUCHIENSOHOASOHT.doc