Công văn số 3911/UBND-NC và Đề cương báo cáo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU

- Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh:  /Portals/0/CV_3911_2021_1%20%281%29.PDF

- Công văn 1066 của Sở Tư pháp  /Portals/0/CV%201066.PDF

- ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO: /Portals/0/D%20CUONG%20BAO%20CAO%20CT%2005.docx