THÔNG BÁO Về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của Kim Ngân Thảo

 

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên:  KIM NGÂN THẢO                                          

Giới tính:   Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/2016                  

Nơi sinh:  Bệnh viện Hồng Ngọc, 55 Yên Ninh, Ba Đình, thành phố Hà Nội

Dân tộc:  Kinh                         

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú:  Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức biết. Sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch của cá nhân nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.