Lịch    
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ
Cập nhật: 3/7/2018

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BTP ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị hành nghề công chứng thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại các công văn và biểu mẫu đăng tại đây.


Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật: 16/4/2018

Ngày 16 tháng 04 năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành công văn 313 /STP-TTr về việc báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.


Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Cập nhật: 8/11/2017

Công văn số 805/STP-VP ngày 02/11/2017 về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017


Danh sách tập sự hành nghề công chứng
Cập nhật: 26/5/2017

Danh sách tập sự hành nghề công chứng


Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
Cập nhật: 22/5/2017

Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP


Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016
Cập nhật: 19/5/2016

V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016


Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm (vào mục Văn bản mới để truy cập)
Cập nhật: 20/11/2015

.


Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (vào mục Văn bản mới để truy cập)
Cập nhật: 20/11/2015

.


Công văn số 769/STP-VP ngày 20/11/2015 về đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Vào mục Văn bản mới để truy cập)
Cập nhật: 20/11/2015

.


Tin đã đưa
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức viên chức ( vào mục Văn bản mới để mới truy cập) (20/11/2015)
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm DVBĐGTS (15/9/2015)
Thông báo Kết quả phỏng vấn các đối tượng diện xét tuyển đặc cách vào viên chức Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản (19/8/2015)
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển đặc cách viên chức (3/8/2015)
NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ GỢI Ý TÀI LIỆU THAM KHẢO (3/8/2015)
LỊCH XÉT TUYỂN Kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2015 (3/8/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( Vị trí Kế toán ) (31/7/2015)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP (10/7/2015)
Công văn số: 118 /STP- VP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP (10/3/2015)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC (2/3/2015)