Lịch    
Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Cập nhật: 8/11/2017

Công văn số 805/STP-VP ngày 02/11/2017 về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017


Danh sách tập sự hành nghề công chứng
Cập nhật: 26/5/2017

Danh sách tập sự hành nghề công chứng


Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
Cập nhật: 22/5/2017

Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP


Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016
Cập nhật: 19/5/2016

V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016


Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm (vào mục Văn bản mới để truy cập)
Cập nhật: 20/11/2015

.


Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (vào mục Văn bản mới để truy cập)
Cập nhật: 20/11/2015

.


Công văn số 769/STP-VP ngày 20/11/2015 về đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Vào mục Văn bản mới để truy cập)
Cập nhật: 20/11/2015

.


Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức viên chức ( vào mục Văn bản mới để mới truy cập)
Cập nhật: 20/11/2015

.


Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm DVBĐGTS
Cập nhật: 15/9/2015

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trung tâm DV BĐGTS


Tin đã đưa
Thông báo Kết quả phỏng vấn các đối tượng diện xét tuyển đặc cách vào viên chức Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản (19/8/2015)
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển đặc cách viên chức (3/8/2015)
NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ GỢI Ý TÀI LIỆU THAM KHẢO (3/8/2015)
LỊCH XÉT TUYỂN Kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2015 (3/8/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( Vị trí Kế toán ) (31/7/2015)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP (10/7/2015)
Công văn số: 118 /STP- VP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP (10/3/2015)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC (2/3/2015)
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (LẦN 3) NĂM 2014 (VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHÁP LÝ) (2/3/2015)
THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP (lần 3) NĂM 2014 (10/2/2015)