Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch
Cập nhật: 2/8/2018

Ngày 27/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-BTP. Thực hiện Kế hoạch này, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 700/STP-HCTP ngày 31/7/2018 về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch.


Tin đã đưa
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ (3/7/2018)
Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 (16/4/2018)
Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (8/11/2017)
Danh sách tập sự hành nghề công chứng (26/5/2017)
Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP (22/5/2017)
Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016 (19/5/2016)
Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm (vào mục Văn bản mới để truy cập) (20/11/2015)
Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (vào mục Văn bản mới để truy cập) (20/11/2015)
Công văn số 769/STP-VP ngày 20/11/2015 về đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Vào mục Văn bản mới để truy cập) (20/11/2015)